Birlikten kuvvet doğar                                         Birlikte Belediyecilik

Misyon - Vizyon

Misyonumuz 

Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgesi’nin sürdürülebilir gelişimi için Birlik üyesi belediyelerde, demokratik, katılımcı, ekolojik, saydam, hesap verebilir, insan hak ve özgürlüklerini esas alan, toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı bir yerel yönetim anlayışının yerleşmesi ve yaygınlaşması için çaba göstermektir. Yerel yönetimler arasında işbirliği ve dayanışmayı geliştirerek, yerel yönetimlerin halka daha etkin ve verimli hizmet sunmasına katkıda bulunan, kentli haklarını esas alan, hizmetlerde kalite ve verimliliği sağlayan bir anlayışın yaygınlaştırılması için faaliyet yürütmektir.


Vizyonumuz 

Ülke kalkınmasını yerel kalkınmayla destekleyen, sağlıklı şehirleşmeye yol açan uygulamalar yürüten, toplum ve çevre statüsünü iyileştiren, demokratikleşmeye katkı sağlayan; üye belediyelerin ortak sorunlarının çözümünde ilk akla gelen yerel yönetim kuruluşu olmaktır.